Happy Birthday, Khaleesi!

Happy birthday, Emilia Clarke, or as they say in Dothraki, “Asshekhqoyi vezhvena, zhey Khaleesi”!

Read More